in Antwerp
Our Beliefs

in fellowship with the Churches of God worldwide

Ons verstaan van de Schriften

 Engelse versie (met verdere inlichtingen) ook beschikbaar bible

1. De goddelijke inspiratie van de Schrift (2 Tim 3:16; 2 Pet.1:20,21)

2. De Drieeenheid: Vader, Zoon en H. Geest (Deut.6:4; 2 Cor.13:14; Heb.9:14)

3. Het oppergezag van God (Rom.9:10-29)

4. De volledige verdorvenheid van de mens (Rom.3:23; 5:6-11)

5. De maagdelijke geboorte, de vleeswording, het volmaakte leven en de verzoenende dood van de Zoon van God (Mat.1:23; Luk.1:26-38; Hand.10:38,39; Rom.4:25)

6. De opstanding en hemelvaart van de Zoon, en de komst van de Heilige Geest om de wereld te veroordelen van de zonde en in de gelovige te verblijven (Joh.20; Hand.1:1-11; Joh.16:10-15)

7. De onderrichten van de apostelen, nauwkeurig door de Heer gegeven en nauwlettend bewaard in de Nieuw Testamentarische Geschriften, bestemd als het toonbeeld of patroon voor de Christelijke getuigenis tot het einde van de tegenwoordige tijd (Heb.2:3; Hand.2:24; Rom.6:17; Judas 3)

8. Bij de wedergeboorte, door de persoonlijke aanvaarding van Christus als Heiland en Heer, wordt iemand een kind van God, en een lid van de 'Gemeente, welke Zijn Lichaam is'. Kinderdoopsel of besprenkeling is onbijbels (Joh.1:12; 3:3; 1 Cor.12:12,13; Gal.3:26,28)

9. Volgend op het aannemen van Christus, is het gebod van de Heer dat een discipel zou gedoopt worden door onderdompeling en zou toe treden tot een gemeente Gods (Mat.28:18-20; Hand.2:41,42; 10:47,48)

10. De bijbelse termen 'de Gemeente, het Lichaam' en 'de Gemeente Gods' zijn niet synoniem, want zij beschrijven niet dezelfde groep mensen. Alle gelovigen, van Pinksteren af tot de wederkomst van de Heer, zijn leden van de Gemeente het Lichaam en kunnen nimmer hieruit verwijderd worden. Een gemeente Gods is een eenheid van getuigenis in een stad of dorp en is uitsluitend samengesteld uit discipelen welke gedoopt en samengevoegd werden in overeenstemming met het voorbeeld uit het Nieuwe Testament, in gemeenschap met de gemeenten Gods over de hele wereld. Iedereen die de gemeenschap zoekt en reeds gedoopt is als een gelovige in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest zal niet herdoopt worden. Van deze gemeenten Gods kunnen de heiligen, die afwijken van de leer geexcommuniceerd worden of ze verlaten, aldus hun plaats verliezend in de plaatselijke gemeente Gods, maar ze behouden hun lidmaatschap van de Gemeente, het Lichaam. (Efez.5:25-27; Hand.8:1; 9:31; 11:27-30; 15; 1Cor.1:9; 16:19; Gal.1:2; 1 Cor. 5:5)

11. Noch is 'de Gemeente, het Lichaam' synoniem aan het huis of de tempel van God. In het Nieuwe Testament zijn het de gemeenten Gods, samengevoegd in een kerkgemeenschap van vergaderingen, welke samen het huis en de tempel omvatten. Het bestaan van het huis Gods wordt in het NT als afhankelijk aan de gehoorzaamheid voorgesteld. Juist zoals een gemeente Gods kan ophouden te bestaan, zo kan dit ook met het huis van God gebeuren. (Efez.2:20-22; 1 Pet.2:4-10; Heb.3:6; Openb.2:5)

12. Het breken van het Brood wordt gehouden op de morgen van de dag des Heren (zondag). Bij het begin van de gemeentedienst gaat een broeder naar de tafel, eerst voor het brood en dan voor de wijn, dankt, breekt het brood en schenkt de wijn uit en geeft het door aan allen om deel te nemen. Aanbidding en lofprijzing volgt. Dit wordt aangeboden door de Geest van God; door de grote Hoge Priester (Jezus) over Gods Huis, en in de hemelse gewesten. Allen worden aangemoedigd het Amen te zeggen, maar buiten dit en het gezang, nemen de zusters niet hoorbaar deel aan de dienst. Nadat de aanbidding over is kan een broeder het Woord verkondigen. Deze die niet in de gemeenschap zijn, zitten achteraan en nemen geen deel aan het brood en de wijn. (Hand.20:7; 1 Cor.11:20-29; Heb.10:19-22; Filipp.3:3; 1 Cor.14:34) (Andere aktiviteiten omvatten bijeenkomsten voor gebed, evangeliebediening en Bijbel bestudering. Geen instrumentale muziek wordt er gebruikt voor de bijeenkomsten van de gemeente.

13. In iedere gemeente zijn er ten minste twee opzieners of oudsten, en wanneer mogelijk, ook diakenen (Hand.14:23; Titus 1:5; Filipp.1:1)

14. De gemeenten zijn gegroepeerd in erkende gebieden, overeenkomstig met het principe van de groepering van de Nieuw Testamentarische gemeenten in de Romeinse Provincies. De opzieners van elk gebied (gewoonlijk Distrikten genoemd) komen regelmatig samen voor beraadslaging, op het principe dat plaatseljike opzieners de zaken behandelen van hun eigen gemeente en de Distriktsopzieners de zaken die het Distrikt betreffen. Elk probleem dat de kapaciteit van de plaatselijke opzieners te boven gaat, of elke falling van hunentwege in beoordeling genomen, gaat naar de Distriktopzieners voor raadpleging en hulp. Opzieners van alle gemeenten over de hele wereld ontmoeten elkaar met regelmatige tussenpozen. Hierdoor wordt de eenheid van onderricht en uitvoering door alle gemeenten gehandhaafd (Hand.9:13; 2 Cor.8:1,19-23; Gal.1:2; 1 Pet.1:1; 5:1-4; Open.1:11; 1 Kor.5:3-5; 4:17).

15. Er is geen stelsel van geestelijkheid en leken. Allen worden aangemoedigd in de beoefening van hun giften. Miraculeuze gaven zoals het spreken in tongen worden niet beoefend. Bij voorbeeld, er is onderscheid gemaakt tussen de gave van genezing in de eerste gemeenten en de genezing in antwoord op gebed tegenwoordig (1 Cor.12:4-11; 14:40; Efez.4:11-16; 1 Pet.4:10; Heb.2:2,3).

16. De gemeenten nemen aldus hun standpunt in getuigenis van hun begrip van de gehele raad van God. Als gevolg hieraan, alhoewel zij al Zijn kinderen liefhebben, handhaven zij een afgescheiden positie in goddelijke dienst. Voor hun eigen volk benadrukken zij onderwerping aan hoge maatstaven van moraliteit, tegenstrijdig aan de wereldse tendens, en beklemtonen in het algemeen de behoefte aan leven en gedragen zich waardig tot hun hoge roeping (Hand.20:27; 2 Tim.2:21; Titus 3:10; 1 Cor.9:25-27).

17. Zij hebben een duidelijk omlijnd inzicht op de profetie. Ze leren de opneming van de Gemeente (het Lichaam) gevolgd door de Grote Verdrukking als deel van Daniels 70ste week van 7 jaar waarin de antichrist Satans macht zal hanteren, culminerend in de wederkomst van de Heer Jezus naar de aarde voor het oordeel, om dan binnen te treden in Zijn 1000-jarige heerschappij.

Uw reactie a.u.b.

De Gemeenten Gods hebben een Engels TWR radio programma iedere zaterdagmorgen: 0815u (UT), kort golf 9.870 MHz (31 meter)

Heeft u zin in een inleidende Bijbel korrespondentie kursus?

Terug

Berendrecht, Antwerpen, Belgium.   
Tel: 0032470613626    E-mail: brian@gemeentegods-antwerpen.net