De Gemeenten Gods in de Gemeenschap van de Zoon van God de Heer Jezus Christus leren dat:

 

 God eeuwig is en uit drie gelijke Personen bestaat: Vader, Zoon en Heilige Geest

 

 Jesus Christus de eeuwige Zoon van God is. Hij is op deze wereld gekomen uit een maagdelijke geboorte, zondevrij leefde en als een offer voor onze zonden stierf

 

 Hij ten hemel is opgestegen om er een plaats te bereiden voor hen die in Hem vertrouwen

 

 de Bijbel het geinspireerde Woord van God is

 

 alle mensen zondaars zijn en dat zij verlost moeten worden van het oordeel van een heilige God wanneer dit leven ten einde is. Deze verlossing gebeurt door het aanvaarden van Jesus Christus in geloof, als persoonlijke Heiland

 

 de Verlossing eeuwig is en gevolgd zou moeten worden door het doopsel (onderdompeling in water) als een teken van bereidwilligheid tot het volgen van Christus (totdat Hij wederkomt)

 

 gelovigen zouden toegevoegd worden aan de gemeenten Gods, welke tesamen het Huis van God vormen, zoals het in het Nieuwe Testament (NT) geleerd wordt

 

 naar mate het evangelie zich verspreidde in de tijd van het NT, werden er talrijke gemeenten Gods opgericht. Zij waren samen verbonden in een Gemeenschap, met eenheid van leer en uitvoering. Er waren oudsten in elke gemeente, die beraadslaagden als een ouderlingenbond. Gelijkaardige Gemeenten Gods bestaan er ook nu in vele landen ter wereld.

inleiding

diensten

meer details

terug naar ons Home Page